ศูนย์บริการประชาชน

สถานีตำรวจภูธรสิชล ยินดีต้อนรับและบริการ

ศูนย์บริการประชาชน

การบริการของตำรวจ
การบริการ service) หมายถึง "กระบวนการของการปฏิบัติเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุข ความสะดวก หรือความสบายอันเป็น การกระทำที่เกิดจากจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรี ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค" การให้บริการจะมีทั้งผู้ให้และผู้รับ ถ้าเป็นการบริการที่ดี ผู้รับจะเกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริการดังกล่าว
ถ้านำคำว่า "service" มาแยกตัวอักษรแต่ละตัว และใช้เป็นอักษรขึ้นต้นคำ เราจะพบหัวใจขององค์ประกอบของการบริการที่ดี

 • S  Smiling & Sympathy ยิ้มแย้ม เอาใจเขาใส่ใจเรา เห็นใจในความจำเป็นของผู้รับบริการ
 • E  Early Response ตอบสนองความประสงค์ของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว
 • R  Respecful แสดงออกถึงการให้เกียรติแก่ผู้รับบริการ
 • V  Voluntariness Manner ลักษณะการให้บริการอย่างเต็มใจ
 • I  Image Enhancing แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการขององค์กร
 • C  Courtesy ความมีไมตรีจิตในการบริการ
 • E  Enthusiasm ความกระตือรือร้นในการบริการ

ลักษณะของงานบริการเป็นงานหนักที่จะต้องพบกับคนจำนวนมากและตอบสนองความต้องการที่่ หลากหลายของผู้รับบริการอยู่ตลอดเวลา อันส่งผลให้บางครั้งการบริการอาจไม่รวดเร็วทันกับความต้องการของผู้รับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่างานของฝ่ายต่าง ๆ ในสถานีตำรวจภูธรสิชลจะประสบกับข้อจำกัดต่าง ๆ เช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆที่มีหน้าที่ให้บริการ แต่ก็ได้พยายามให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจ โดยได้มีการจัดให้มีศูนย์บริการร่วม ONE STOP SERVICE ไว้บริเวณชั้นล่างของอาคารที่ทำการ มีเจ้าหน้าที่ทุกแผนกงานไว้คอยบริการ และติดต่อประสานงานกับแผนกงานอื่น ๆ ที่ประชาชนต้องการมาใช้บริการ ซึ่งการบริการที่จัดไว้ได้แก่

 • การแจ้งความเอกสารหาย
 • การแจ้งความและถอนคำร้องทุกข์คดีอาญาและจราจร
 • การขอคัดสำเนาบันทึกประจำวัน
 • การติดต่อประกันตัวผู้ต้องหา
 • การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อนำไปรับสมัครงาน
 • การเปรียบเทียบปรับตามใบสั่ง
 • งานอื่น ๆ ที่ประชาชนต้องการมาติดต่อ

ศูนย์บริการประชาชน

ศูนย์บริการประชาชน