หน้า สภ.สิชล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์สถานีตำรวจภูธรสิชล

รายชื่อข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรสิชล

ชั้นสัญญาบัตร

ลำดับ
ยศ - ชื่อ - ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
๑. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ รามสวัสดิ์ ผกก.สภ.สิชล
๒. พ.ต.ท.บัณฑิต สุขะวิศิษฐ์ รอง ผกก.ป.สภ.สิชล
๓. พ.ต.ท.ประยุทธ สิมาธรรม รอง ผกก.สส.สภ.สิชล
๔. พ.ต.ท.สุรินทร์ ชูศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สิชล
๕. พ.ต.ท.เกียรติก้อง หนูจันทร์ สว.(สอบสวน) สภ.สิชล
๖. พ.ต.ท.หญิง จันทิมา มณีฉาย สว.ธร.สภ.สิชล
๗. พ.ต.ท.หญิง วีระญา คชบริรักษ์ สว.(สอบสวน) สภ.สิชล
๘. พ.ต.ต.ภูรินท์ เพชรที่วัง สว.สส.สภ.สิชล
๙. ร.ต.อ.อนันตชัย รุจิระอนันตกุล สวป.สภ.สิชล
๑๐. ร.ต.อ.สุรชัย ณ นคร รอง สวป.สภ.สิชล
๑๑. ร.ต.อ.สายัญ บัวจันทร์ รอง สวป.สภ.สิชล
๑๒. ร.ต.อ.ปรีชา สุขสงค์ รอง สวป.สภ.สิชล
๑๓. ร.ต.อ.นรินทร์ กาญจนราช รอง สวป.สภ.สิชล
๑๔. ร.ต.อ.เสนีย์ ชุมบุญ รอง สวป.สภ.สิชล
๑๕. ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ รอง สวป.สภ.สิชล
๑๖. ร.ต.อ.ชนาธิป ชีถนอม รอง สวป.สภ.สิชล
๑๗. ร.ต.อ.วีระศักดิ์ มะลิทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิชล
๑๘. ร.ต.อ.จักรกฤษ บุญหรอ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิชล
๑๙. ร.ต.อ.ยงยุทธิ์ นิ่มเรือง รอง สว.ป. สภ.สิชล
๒๐. ร.ต.อ.นนทชัย นพรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิชล
๒๑. ร.ต.อ.พีรพล ห้องโสภา รอง สว.สส.สภ.สิชล
๒๒. ร.ต.อ.วิชา หมื่นสวัสดิ์ รอง สว.สส.สภ.สิชล
๒๓. ร.ต.อ.วินัย ผิวเหมาะ รอง สว.สส.สภ.สิชล
๒๔. ร.ต.อ.ชัยชนะ เม่งห้อง รอง สว.จร.สภ.สิชล
๒๕. ร.ต.อ.จิตกร จันทร์คล้าย รอง สว.ธร.สภ.สิชล
๒๖. ร.ต.อ.จิราวรรณ ชลสินธุ์ รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๒๗. ร.ต.อ.สุรชิต ลีลาประดิษฐ์พงศ์ รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๒๘. ร.ต.ท.อักษร คำสุก รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๒๙. ร.ต.ท.วุฒิศิริ ศิริวงษ์ขันธ์ รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๓๐. ร.ต.ท.จรวย ศักดิ์ศรี รอง สว.(สส.) สภ.สิชล
๓๑. ร.ต.ท.ธนิต โอ่เรือง รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๓๒. ร.ต.ท.สุรชัย บุญคงมาก รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๓๓. ร.ต.ท.สำราญ ดำเรือง รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๓๔. ร.ต.ต.วิธวินท์ เพชรโยธา รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๓๕. ร.ต.ต.สุชาติ ดำชุม รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๓๖. ร.ต.ต.อภินันท์ เหมทานนท์ รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๓๗. ร.ต.ต.ธงชัย ทัพชัยยุทธ รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๓๘. ร.ต.ต.ปรีชา ธิบดี รอง สว.(สส.) สภ.สิชล
๓๙. ร.ต.ต.ธัญญา แดงเพ็ชร์ รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๔๐. ร.ต.ต.เสรี ขนาน รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๔๑. ร.ต.ต.ศุภพงค์ อินทรายุธ รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๔๒. ร.ต.ต.ศุรสิทธิ์ พฤศวานิช รอง สว.(จร.) สภ.สิชล
๔๓. ร.ต.ต.สมหมาย อนุจันทร์ รอง สว.(จร.) สภ.สิชล
๔๔. ร.ต.ต.สุรศักดิ์ ชัยฤกษ์ รอง สว.(ป.) สภ.สิชล

ชั้นประทวน

ลำดับ
ยศ ชื่อ - ชื่อกสุล
ลำดับ
ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล
๑.
ด.ต.บุญรวย เชาวลิต
๒.
ด.ต.สำคัญ นนทพันธ์
๓.
ด.ต.วิระพงศ์ ถาวรนุวงศ์
๔.
ด.ต.วรรชัย จันทร์ทิพย์
๕.
ด.ต.ธวัช ชูปี้
๖.
ด.ต.วุฒิพงศ์ แก้วอ่อน
๗.
ด.ต.ชรินทร์ ซังปาน
๘.
ด.ต.บุญนำ ศรีสุวรรณ
๙.
ด.ต.วัชรพงศ์ หนูนวล
๑๐.
ด.ต.เชิดชาย ศรีสม
๑๑.
ด.ต.ประโมทย์ นนทเภท
๑๒
ด.ต.วรนุสิทธิ์ พหรมคีรี
๑๓.
ด.ต.พิสิทธิ์ มีสวน
๑๔.
ด.ต.อรุณ คุระแก้ว
๑๕.
ด.ต.เดโช เลี่ยมแก้ว
๑๖.
ด.ต.สาคร แก้วประจุ
๑๗.
ด.ต.ไวยกร เซ่งแตง
๑๘.
ด.ต.หญิง สุรีรัตน์ พรหมคีรี
๑๙.
ด.ต.หญิง ชฎารัตน์ คิดประเสริฐ
๒๐.
ด.ต.สุนทร สุทธิพงศ์
๒๑.
ด.ต.หญิง พัชรี เกตุขาว
๒๒.
ด.ต.จรัญ ศรีขวัญแก้ว
๒๓.
ด.ต.หญิง หทัยกาญจน์ เดชพิชัย
๒๔.
ด.ต.คณาวุฒิ ศักยโกสิทธิ์
๒๕.
ด.ต.สมยศ เตโช
๒๖.
ด.ต.กิตติพัฒน์ หนูทอง
๒๗.
ด.ต.เฉลิมพล เรืองแก้ว
๓๒.
ด.ต.พรชัย ซื่อตรง
๒๙.
ด.ต.สุชา ด้วงวิจิตร
๓๐.
ด.ต.หรรษา เหมาะหมั่น
๓๑.
ด.ต.พรสวัสดิ์ เมืองจันทร์
๓๒.
ด.ต.ธนกฤษณ์ ประจันพล
๓๓.
ด.ต.ชัยเกียรติ สุขกลีบ
๓๖.
ส.ต.อ.นราวุธ พวงไสว
๓๕.
ส.ต.อ.ศุภเศรษฐ์ สุทธิพูล
๓๖.
ส.ต.อ.เอกชัย ชื่นชม
๓๗.
ส.ต.อ.ปิยพงษ์ ณ ศรีสุข
๓๘.
ส.ต.อ.สราวุธ บ่มไล่
๓๙.
ส.ต.อ.อนุสรณ์ ก้องเมฆิน
๔๐.
ส.ต.อ.พงศพล ลีลาประดิษฐ์พงศ์
๔๑.
ส.ต.อ.นพสิทธิ์ เพชรรัตน์
๔๒.
ส.ต.ท.จิรเจษฎ์ พานแสง
๔๓.
ส.ต.ท.นฤเบศ ขันตะชล
๔๔.
ส.ต.ต.จเรวัฒน์ สุวรรณมณี
๔๕..
ส.ต.ท.กฤษสุภักดิ์ เหมาะหมั่น
๔๖..
ส.ต.ท.คเณศ จันทร์เล็ก
๔๗..
ส.ต.ท.ทวีศักดิ์ ธนาวุฒิ
๔๘..
ส.ต.ต.ปวริศ อุดมวิศวกุล
๔๙..
ส.ต.ท.พลวัฒน์ พุมรักชาติ
๕๐.
ส.ต.ท.อัมรินทร์ แก้วแป้น
๕๑.
ส.ต.ท.ภานุวัฒน์ มณีรัตน์
๕๒.
ส.ต.ท.ดำรงฤทธิ์ ฤกษ์ชะงาย
๕๓.
ส.ต.ท.พงศ์พิชัย ชัยมงคล
๕๔.
ส.ต.ท.ธรณ์ธีรุฒม์ ชูคง
       

ประชาสัมพันธ์


ร้องเรียน ผกก.ขอความเป็นธรรม