สนามหน้า สภ.สิชล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สถานีตำรวจภูธรสิชล

รัชกาลที่ ๙

คณะกรรมการ กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรสิชล

ลำดับ
ยศ ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา
ประธานกรรมการ
นายสาริศ เดชรักษา
รองประธานกรรมการ
นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ
กรรมการ
นายไกรจักร ศรีนำ
กรรมการ
นายกิตติศักดิ์ ทองแซม
กรรมการ
นายธานี เอกะกุลานันต์
กรรมการ
นายศิลป์ชัย สุนทรมัฏฐ์
กรรมการ
นายวีระชัย บุญนิสัย
กรรมการ
นายสำเริง รู้จำ
กรรมการ
๑๐
นายสมชาย อัญชลีกุล
กรรมการ
๑๑
นายสุธรรม วิชชุไตรภพ
กรรมการ
๑๒
นายชณิศรณ์ คุณาชล
กรรมการ
๑๓
นายเศกสรรค์ กังสะวิบูลย์
กรรมการ
๑๔
นายประพันธ์ สมเชื้อ
กรรมการ
๑๕
พ.ต.ประเสริฐ สายทองแท้
กรรมการ
๑๖
พ.ต.อ.โชคดี รักษ์วัฒนพงษ์
กรรมการ
๑๗
พ.ต.ท.สุชาติ มีชัย
กรรมการ
๑๘
พ.ต.ท.เกียรติก้อง หนูจันทร์
กรรมการ
๑๙
พ.ต.ต.หญิง วีระญา คชบริรักษ์
กรรมการ
๒๐
ด.ต.ธงชัย ทัพชัยยุทธ
กรรมการ
๒๑
นายนาถวัฒน์ ทองทรัพย์
กรรมการ/โฆษก
๒๒
พ.ต.ท.วิชัย ม่วงสวย
กรรมการ/เลขานุการ
๒๓
พ.ต.ท.หญิง จันทิมา มณีฉาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔
ร.ต.ท.หญิง จิระวรรณ ชลสินธุ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

คลิกเพื่อดูภาพคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.สิชล