ภาพสถานีตำรวจ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สถานีตำรวจภูธรสิชล

ประวัติความเป็นมา

สถานีตำรวจภูธรสิชล เริ่มก่อตั้งเมื่อใดนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด เท่าที่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นสถานีตำรวจ มี สิบตำรวจเอก หมื่นมโนทิพย์ เป็นหัวหน้าสถานี หลังจากนั้นก็มีท่านอื่นหมุนเวียนมาเป็นหัวหน้าสถานีอีกหลายท่าน ซึ่งเมื่อเรียงลำดับก่อนหลัง มีดังนี้

 • สิบตำรวจเอก หมื่นมโนทิพย์
 • จ่าสิบตำรวจ เจริญ          ศิลปะสมศักดิ์
 • จ่าสิบตำรวจ พุ่ม          ประเสริฐ
 • ร้อยตำรวจตรี แดง          เกาไสยกานนท์
 • ร้อยตำรวจตรี เชษฐ          ปทุมสุวรรณ
 • ร้อยตำรวจโท อำนาจ          นาคหลง
 • ร้อยตำรวจโท สมชาย          บุญสืบ

ต่อมาได้มีหลักฐานปรากฏ โดยมีการบันทึกปีพุทธศักราช ที่แต่ละท่านมาดำรงตำแหน่ง

 • ร้อยตำรวจตรี เดช          อากาศวัฒนะ        ๒๔๙๕ – ๒๔๙๖
 • ร้อยตำรวจตรี แถม          เรืองประหลาด        ๒๔๙๖ – ๒๔๙๗
 • ร้อยตำรวจโท สันติ          สุวรรณน้อย        ๒๔๙๗ – ๒๔๙๘
 • ร้อยตำรวจโท เพี้ยน          โอษฐ์เอี่ยม        ๒๔๙๘ – ๒๕๐๐
 • ร้อยตำรวจโท ถวิล          ทศกาญจน        ๒๕๐๐ – ๒๕๐๒

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจ เป็น “ ผู้บังคับกอง ”

 • ร้อยตำรวจโท เทียม          ภักดีกุล        ๒๕๐๒ – ๒๕๐๔
 • ร้อยตำรวจเอก วิโรจน          วรฉัตร        ๒๕๐๔ – ๒๕๐๙
 • พันตำรวจตรี สรวง          ทองหล่อ        ๒๕๐๙ – ๒๕๑๐
 • ร้อยตำรวจเอก บุญณรงค          สมมาตร        ๒๕๑๐ – ๒๕๑๒
 • ร้อยตำรวจเอก สมพล          นพแก้ว        ๒๕๑๒ – ๒๕๑๓
 • พันตำรวจตรี สุพงษ          พิณประภัสร        ๒๕๑๓ – ๒๕๑๕
 • พันตำรวจตรี จรัญ          วัชรกร        ๒๕๑๕ – ๒๕๑๗
 • ร้อยตำรวจเอก ทวีศักดิ์           ใจเก่งดี        ๒๕๑๗ – ๒๕๑๘

ได้ยกฐานะของสถานีตำรวจ และเปลี่ยนชื่อเรียกตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจจาก ผู้บังคับกอง เป็น “สารวัตรใหญ่”

 • พันตำรวจตรี กระจ่าง          ไข่มุก        ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙
 • พันตำรวจโท สมพล          เพ่งพิศ        ๒๕๑๙ – ๒๕๒๐
 • ร้อยตำรวจเอก อุดม          ศิริศักดิ์        ๒๕๒๐ – ๒๕๒๒
 • ร้อยตำรวจเอก สุชาติ          ศรีสมัย        ๒๕๒๒ – ๒๕๒๖
 • พันตำรวจโท สหัส          สิทธิพงศ์        ๒๕๒๖ – ๒๕๒๗
 • พันตำรวจโท ประศาสตร์          จิมากร        ๒๕๒๗ – ๒๕๒๘
 • พันตำรวจโท เยื้อง          เฟื่องแก้ว        ๒๕๒๘ – ๒๕๓๑
 • พันตำรวจโท นิรัช          นนทมิตร        ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒
 • พันตำรวจโท กิตติ          พิริยะวิทย์        ๒๕๓๒ – ๒๕๓๔
 • พันตำรวจโท ปิ่น          แจ่มกระจ่าง        ๒๕๓๔ – ๒๕๓๖

ได้เปลี่ยนชื่อเรียกตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจจาก สารวัตรใหญ่ เป็น “รองผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจ”

 • พันตำรวจโท พงษ์ศักดิ์           เพ็ชรพันธ์        ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘
 • พันตำรวจโท นิรัช          นนทมิตร        ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙

ได้ยกฐานะของสถานีตำรวจ และเปลี่ยนชื่อเรียกตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจจาก รองผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจ เป็น “ผู้กำกับการ”

 • พันตำรวจเอก สมศักดิ์          นาคะโยคี        ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐
 • พันตำรวจเอก ธเนศ          วารายานนท์        ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑
 • พันตำรวจเอก พิกัด          ตันติพงศ์        ๒๕๔๑ – ๒๕๔๔
 • พันตำรวจเอก ภควุฒิ          โสมาบุตร        ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖
 • พันตำรวจเอก สัมฤทธิ์          นิลทอง        ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘
 • พันตำรวจเอก วีระวุฒิ          เสโส        ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙
 • พันตำรวจโท พิมล          ทองตะกุก     รักษาการในตำแหน่ง     ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐
 • พันตำรวจเอก บุญส่ง          อัตวรอนันต์        ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
 • พันตำรวจเอก เชาวศิลป์          บุญประดิษฐ์        ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
 • พันตำรวจเอก ปวร          พรพรหมา        ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
 • พันตำรวจเอก เชิดชัย          โชติสุทธิ์        ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
 • พันตำรวจเอก โชคดี          รักษ์วัฒนพงษ์        ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

สถานีตำรวจภูธรสิชล มีผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจมาแล้ว จำนวน ๔๔ ท่าน โดยแยกเป็น

 • ตำแหน่ง “หัวหน้าสถานีตำรวจ”          จำนวน   ๑๒   ท่าน
 • ตำแหน่ง “ผู้บังคับกอง”          จำนวน   ๘   ท่าน
 • ตำแหน่ง “สารวัตรใหญ่”          จำนวน   ๑๐   ท่าน
 • ตำแหน่ง “รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจ”          จำนวน   ๒   ท่าน
 • ตำแหน่ง “ผู้กำกับการ”          จำนวน   ๑๕   ท่าน