สนามหน้า สภ.สิชล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สถานีตำรวจภูธรสิชล

ทำเนียบผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสิชล

ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ต.อ.สมศักดิ์ นาคะโยคี
๒๕๓๙ - ๒๕๔๐
พ.ต.อ.ธเนศ วารายานนท์
๒๕๔๐ - ๒๕๔๑
พ.ต.อ.พิกัด ตันติพงศ์
๒๕๔๑ - ๒๕๔๔
พ.ต.อ.ภควุฒิ โสมาบุตร
๒๕๔๔ - ๒๕๔๖
พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ นิลทอง
๒๕๔๖ - ๒๕๔๘
พ.ต.อ.วีรวุฒิ เสโส
๒๕๔๘ - ๒๕๔๙
พ.ต.ท.พิมล ทองตะกุก
๒๕๔๙ - ๒๕๕๐
พ.ต.อ.บุญส่ง อัตวรอนันต์
๒๕๕๐ - ๒๕๕๑
พ.ต.อ.เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์
๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
๑๐
พ.ต.อ.ปวร พรพรหมมา
๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
๑๑
พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์
๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
๑๒
พ.ต.อ.โชคดี รักษ์วัฒนพงษ์
๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
๑๓
พ.ต.อ.มนเทียร เบ้าทอง
๒๕๖๒ - ๒๕๖๒
๑๔
พ.ต.อ.นัษฐวุฒิ ทองทิพย์
๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
๑๕
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ รามสวัสดิ์
๒๕๖๓ - ปัจจุบัน