หน้า สภ.สิชล

ภูมิทัศน์อาคารสถานที่ของสถานีตำรวจภูธรสิชล

สภาพภูิมิทัศน์รอบ ๆ สถานีตำรวจภูธรสิชลซึ่งจัดไว้เพื่อบริการประชาชน ทั้งอาคารสถานที่ สวนหย่อมพักผ่อนหย่อนใจ