หน้า สภ.สิชล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์สถานีตำรวจภูธรสิชล

รายชื่อข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรสิชล

ชั้นสัญญาบัตร

ลำดับ
ยศ - ชื่อ - ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
๑. พ.ต.อ.โชคดี รักษ์วัฒนพงษ์ ผกก.สภ.สิชล
๒. พ.ต.ท.วิชัย ม่วงสวย รอง ผกก.ป.สภ.สิชล
๓. พ.ต.ท.สุชาติ มีชัย รอง ผกก.สส.สภ.สิชล
๔. พ.ต.ท.เกียรติก้อง หนูจันทร์ สวป.สภ.สิชล
๕. พ.ต.ท.หญิง จันทิมา มณีฉาย สว.ธร.สภ.สิชล
๖.     สว.สส.สภ.สิชล
๗. พ.ต.ต.หญิง วีระญา คชบริรักษ์ สว.(สอบสวน) สภ.สิชล
๘. พ.ต.ต.ประมูล คงชู สวป.สภ.สิชล
๙. ร.ต.อ.พงค์ศักดิ์ คงไสย รอง สวป.สภ.สิชล
๑๐. ร.ต.อ.ชาญสถิตย์ จงไกรจักร รอง สวป.สภ.สิชล
๑๑. ร.ต.อ.ประกอบ ศรีสุขใส รอง สวป.สภ.สิชล
๑๒. ร.ต.อ.สุชัด กลับวิลา รอง สวป.สภ.สิชล
๑๓. ร.ต.อ.พีระพงษ์ คงสุด รอง สวป.สภ.สิชล
๑๔. ร.ต.อ.จิตตกรณ์ บุญเหลือ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิชล
๑๕. ร.ต.อ.จักรกฤษ บุญหรอ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิชล
๑๖. ร.ต.อ.วีระศักดิ์ มะลิทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิชล
๑๗. ร.ต.ท.อุทัย ยอดราช รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิชล
๑๘. ร.ต.อ.นนทชัย นพรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิชล
๑๙. ร.ต.อ.ชัยชนะ เม่งห้อง รอง สว.จร.สภ.สิชล
๒๐. ร.ต.อ.ภูรินท์ เพชรที่วัง รอง สวป..สภ.สิชล
๒๑. ร.ต.อ.พีรพล ห้องโสภา รอง สว.สส.สภ.สิชล
๒๒. ร.ต.อ.วิชา หมื่นสวัสดิ์ รอง สว.สส.สภ.สิชล
๒๓. ร.ต.ท.วินัย ผิวเหมาะ รอง สว.สส.สภ.สิชล
๒๔. ร.ต.ท.สายัญ บัวจันทร์ รอง สวป.สภ.สิชล
๒๕. ร.ต.อ.หญิง นภัสวรรณ สุวรรณ รอง สว.ธร.สภ.สิชล
๒๖. ร.ต.อ.ไพศาล วิบูลย์ศิลป์ ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๒๗. ร.ต.อ.มาโนช อินทนาคม ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๒๘. ร.ต.อ.ปราโมทย์ แก้วประดิษฐ์ ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๓๐. ร.ต.อ.สาโรจน์ ดีมาก ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๓๒. ร.ต.อ.สกุล เรืองฤทธิ์ ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(สส.) สภ.สิชล
๓๓. ร.ต.อ.พีระพงษ์ ตุลยศักดิ์ ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๓๕. ร.ต.อ.กรีฑา ทองหนูน ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๓๗. ร.ต.ท.ธวัช เรืองรุ่ง ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๓๘. ร.ต.อ.ชัยชาญ ปิ่นทองพันธ์ ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๔๑. ร.ต.ท.เสถียร โพธิ์ถาวร ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๔๒. ร.ต.ท.สุภาพ พันธุ์ชู ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๔๓. ร.ต.ท.นิวัฒน์ เขียวพุ่มพวง ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ส.) สภ.สิชล
๔๔. ร.ต.ท.อรุณ พรหมเมฆ ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(สส.) สภ.สิชล
๔๕. ร.ต.ท.ธรรมรัตน์ เดชสุรางค์ ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๔๖. ร.ต.ท.สมเดช ดวงมณี ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๔๗. ร.ต.ท.หญิง สุธาทิพย์ เชาวลิต ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ธร.) สภ.สิชล
๔๘. ร.ต.ท.ไพโรจน์ สุวรรณโชติ ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๔๙. ร.ต.ท.วิรัตน์ อินคง ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๕๐. ร.ต.ท.หญิง จิระวรรณ ชลสินธุ์ ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๕๑. ร.ต.ท.ประมวล จิตต์เขม้น ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๕๒. ร.ต.ท.เชาวลิตร คงเรือง ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๕๓. ร.ต.ท.สุรชิต ลีลาประดิษฐ์พงศ์ ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๕๔. ร.ต.ต.อักษร คำสุก ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ส.) สภ.สิชล
๕๕ ร.ต.ต.วุฒิศิริ ศิริวงษ์ขันธ์ ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๕๖ ร.ต.ต.จรวย ศักดิ์ศรี ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๕๗ ร.ต.ต.ธนิต โอ่เรือง ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล
๕๘ ร.ต.ต.สำราญ ดำเรือง ควบ ผบ.หมู่ - รอง สว.(ป.) สภ.สิชล

ชั้นประทวน

ลำดับ
ยศ ชื่อ - ชื่อกสุล
ลำดับ
ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล
๑.
ด.ต.วิธวินท์ เพชรโยธา
๒.
ด.ต.ธงชัย ทัพชัยยุทธ
๓.
ด.ต.วิระพงศ์ ถาวรนุวงศ์
๔.
ด.ต.บุญรวย เชาวลิต
๕.
ด.ต.สุนัน สุกใส
๖.
ด.ต.บุญนำ ศรีสุวรรณ
๗.
ด.ต.อนุภาส สิทธิรักษ์
๘.
ด.ต.ศุภพงศ์ อินทรายุธ
๙.
ด.ต.วุฒิพงศ์ แก้วอ่อน
๑๐.
ด.ต.สุชาติ ดำชุม
๑๑.
ด.ต.ธวัช ชูปี้
๑๒
ด.ต.ชรินทร์ ซังปาน
๑๓.
ด.ต.ปรีชา ธิบดี
๑๔.
ด.ต.เสรี ขนาน
๑๕.
ด.ต.สุระชัย  บุญคงมาก
๑๖.
ด.ต.เชิดชาย  ศรีสม
๑๗.
ด.ต.อภินันท์  เหมทานนท์
๑๘.
ด.ต.ประโมทย์ นนทเภท
๑๙.
ด.ต.พิสิทธิ์  มีสวน
๒๐.
ด.ต.วรนุสิทธิ์  พรหมคีรี
๒๑.
ด.ต.จตุพร แสงกระจ่าง
๒๒.
ด.ต.สมหมาย  อนุจันทร์
๒๓.
ด.ต.ศุรสิทธิ์  พฤกษวานิช
๒๔.
ด.ต.เดโช เลี่ยมแก้ว
๒๕.
ด.ต.ไวยกร เซ่งแตง
๒๖.
ด.ต.สาคร แก้วประจุ
๒๗.
ด.ต.ทิพย์ไชย แสงจันทร์
๒๘.
ด.ต.อรุณ คุระแก้ว
๒๙.
ด.ต.จรัญ ศรีขวัญแก้ว
๓๐.
ด.ต.อนันต์ เส้งแก้ว
๓๑.
ด.ต.หญิง สุรีรัตน์  พรหมคีรี
๓๒.
ด.ต.หญิง ชฎารัตน์ คิดประเสริฐ
๓๓.
ด.ต.ธีระยุทธ ทองมีสุข
๓๔.
ด.ต.สุรศักดิ์ ชัยฤกษ์
๓๕.
ด.ต.สมยศ เตโช
๓๖.
ด.ต.พิทยา โพธิ์เต็ม
๓๗.
ด.ต.กิตติพัฒน์ หนูทอง
๓๘.
ด.ต.เฉลิมพล เรืองแก้ว
๓๙.
ด.ต.คณาวุฒิ  ศักยโกสิทธ์
๔๐.
ด.ต.หญิง พัชรี  เกตุขาว
๔๑.
ด.ต.สุนทร สุทธิพงศ์
๔๒.
จ.ส.ต.พรชัย ซื่อตรง
๔๓.
ส.ต.ต.นฤเบศ ขันตะชล
๔๔.
ส.ต.ต.จเรวัฒน์ สุวรรณมณี
๔๕..
ส.ต.ต.จิรเจษฏ์ พานแสง
๔๖..
ส.ต.ต.คเณศ จันทร์เล็ก
๔๗..
ส.ต.ต.นิติพนธ์ จันมา
๔๘..
ส.ต.ต.ทรงวุฒิ จิตชาญวิชัย
๔๙..
ส.ต.ต.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์
๕๐.
ส.ต.ต.ปวริศ อุดมวิศกุล
๕๑.
ส.ต.ต.ดำรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์ชะงาย
๕๒.
ส.ต.ต.เฉลิม แย้มนัยนา
๕๓.
ส.ต.ต.พงศ์พิชัย ชัยมงคล
๕๔.
ส.ต.ต.
       

ประชาสัมพันธ์


ร้องเรียน ผกก.ขอความเป็นธรรม